Home page    Akce     Semináře     Napište nám      Zpravodaj    Zajímavé WWW stránky      Publikace

 

Slavín
Pravidla správy a užívání

 

1.0. Základní identifikace
1.1. Hrobka Slavín (dále jen "Slavín") je součástí Vyšehradského hřbitova 1.
1.2. Zřizovatelem Slavína byl Petr M. Fischer (1809-1892), jenž jej věnoval spolku Svatobor v Praze do jeho výhradního vlastnictví a v další
jeho pečlivou ochranu 2.
1.3. Slavín spolu s Vyšehradským hřbitovem je nyní vlastnictvím Hlavního města Prahy 3.
1.4. Slavín je smluvně svěřen 4 do správy na 99 let spolku Svatobor 5.

2.0. Terminologie a technické údaje

Orientace: Průčelí Slavína je obráceno k západu. Od toho je odvozeno pojmenování dalších stran.
Krypta a výklenek: Krypta (katakomba) je podzemní prostor Slavína, přístupný dveřmi na severní straně.Obsahuje výklenky (katakombní hroby) pro uložení jedné rakve, nebo alternativně většího počtu uren. V kryptě jsou 44 výklenky, a to 24 výklenky na východní straně, rozvržené do tří řad, a 20 výklenků na západní straně, rozvržených do dvou řad. Na východní straně jsou naplněny všechny 24 výklenky rakvemi, z toho 1 výklenek s přidanou urnou. Na západní straně je 16 výklenků naplněno rakvemi a ve dvou výklencích je uloženo dohromady 13 uren; 2 výklenky jsou prázdné 10.
Podesta: Plošina nad vrcholem schodiště, na níž stojí ústřední pomník.
Ochoz: Obchozí cesta po podestě kolem ústředního pomníku, lemovaná ze tří stran zdí ochozu se jmennými deskami.
Jmenné desky: Desky se jmény pochovaných jsou jednak v kryptě, kde uzavírají jednotlivé výklenky, jednak (postupně naplněné): na západní straně ústředního pomníku, na zdi ochozu a na východní straně ústředního pomníku, počínajíc prostředním sloupcem. Desky na západní straně ústředního pomníku a na celé zdi ochozu jsou jmény zcela zaplněny.
Menza: Kamenný stůl na schodišti Slavína, používaný k vystavení pohřební schránky (rakve, urny) při obřadu před uložením do výklenku; menza může být takto využívána i při jiných významných pohřbech do hrobů na Vyšehradském hřbitově.
Kapacita: Pohřbívání do Slavína může pokračovat do naplnění kapacity výklenků. Tato kapacita je spjata s velikostí zbývající kapacity jmenných desek na východní straně ústředního pomníku: Maximální volná kapacita desek umožňuje umístění ještě 11 jmen, maximální kapacita výklenků je ještě 11 urnových pohřbů 10.

3.0. Pohřbívání do Slavína

3.1. Společenské určení

3.1.1. Slavín byl podle věnovací listiny z roku 1889 předurčen "k ukládání nejpřednějších, o vzdělanost, pokrok a blahobyt drahého národa českého vynikajícím způsobem zasloužilých mužů". Nikoli v rozporu s tím byl postupně opuštěn usus z počátečního období, jímž bylo pochovávání pouze mužů, a to jen katolické konfese: V upraveném pojetí byl Slavín předurčen k ukládání ostatků předních osobností všech odvětví kultury i oborů vědeckých, mužů i žen, a bez ohledu na konfesi zemřelého. Ve Slavíně nejsou pochovávány osobnosti politického a veřejného života, pokud by toto bylo jejich dominantní charakteristikou.
3.1.2. Pochovávání do Slavína je projevem kulturních a společenských názorů na podobu nejvyšší posmrtné pocty předním osobnostem české kultury a vědy, převažujících na konci 19. a ve 20. století. Koncem 20. století se již projevují náznaky určitého vyrovnávání prestiže pohřbů na národní pohřebiště na Vyšehradě (a na některé jiné hřbitovy s podobně dlouhou tradicí četného ukládání významných jedinců) s pohřby, při nichž je dávána přednost místům spojeným s narozením či smrtí nebo s celoživotním působením takové osobnosti.Slavín je za těchto okolností, a též s ohledem na zbývající kapacitu (2.0.), předurčen pro zcela výjimečné pohřby, podepřené širokou shodou kvalifikované veřejnosti (3.2.1.) o jejich významu.

3.2. Návrh pohřbu

3.2.1. Pohřeb do Slavína zpravidla navrhuje význačná kulturní či vědecká instituce, odborně a morálně povolaná zhodnotit tvorbu, činnost a zásluhy zemřelého a na tomto základě doporučit pohřeb na toto místo. Podpůrným návrhem se mohou připojit další významné kulturní nebo vědecké instituce či obecně uznávané osobnosti v oblasti kultury a vědy nebo společenského života.
3.2.2. Pohřby jsou napříště možné jen v podobě uložení urny. Možné je též uložení ostatků po delším časovém odstupu od úmrtí.
3.2.3. Forma prvotního návrhu není striktně písemná. V časové tísni může být nejprve navázán informativní telefonický a osobní styk s představitelem správce Slavína (3.2.4.), a došlo-li k předběžné dohodě (3.2.4.), může být písemný návrh, formálně nezbytný pro dokumentaci, předložen dodatečně.
3.2.4. Návrh, splňující závazné podmínky (3.2.4.1., 3.2.4.2.), se podává výboru spolku Svatobor 6. Ten rozhodne o souhlasu s pohřbem do Slavína s co nejmenším časovým prodlením, nutným ke konzultaci s kvalifikovaným orgánem Hlavního města Prahy jako vlastníka Slavína 7, popř. s jinými kvalifikovanými kulturními a vědeckými institucemi 8.Souhlas se závaznými podmínkami však musí navrhovatel hodnověrným způsobem potvrdit ještě před vyslovením souhlasu Svatoboru s pohřbem.
3.2.4.1. Navrhovatel pohřbu musí mít jednoznačný souhlas pozůstalých s pohřbem do Slavína, který nelze obejít, mimo případ, že není pozůstalých.
3.2.4.2. Pozůstalí, či navrhovatel musí souhlasit s tím, že uhradí výdaje spojené s pohřebním obřadem, v tom výslovně i výdaje za otevření a uzavření výklenku a za zhotovení nápisů na desce uzavírající výklenek a na desce na východní straně ústředního pomníku.

3.3. Pohřební obřad

3.3.1. Pohřební obřad zařizuje objednatel pohřbu, jenž dojednává jeho dobu a průběh přímo se hřbitovní správou, bez vměšování Svatoboru. Spoluúčast Svatoboru spočívá pouze v zajištění souladu obřadu s technickými podmínkami uložení ostatků do výklenku a následně s požadavky jednotného provedení jmen na deskách v kryptě a na ústředním pomníku.
3.3.2. Obdobně se Svatobor nevměšuje do stanovení doby a organizace jiného významného pohřbu na Vyšehradském hřbitově, jehož úvodní součástí je vystavení schránky s ostatky zemřelého na menze na schodišti Slavína. Organizátor pohřbu je však povinen předem informovat Svatobor o tomto záměru.
3.3.3. Pokud organizátor pohřbu disponuje osvětlovacím a ozvučovacím zařízením, Svatobor s ním na jeho požádání dojedná podmínky připojení tohoto zařízení do vlastní rozvodné skříně u vchodu do krypty.
3.3.4. O přípravě a průběhu pohřbu se pořizuje písemný záznam, který se ukládá v dokumentaci Svatoboru. Tento záznam nenahrazuje písemnosti a záznamy podle předpisů, jimiž se řídí hřbitovní správa.

4.0. Přístup do krypty Slavína

4.1. Vstup do krypty je možný pouze se souhlasem spolku Svatobor, který spravuje všechny klíče. Přesný počet klíčů a manipulace s nimi se zaznamenává v autentizovaném deníku.Pro případ mimořádné události je jeden z náhradních klíčů trvale uložen v zapečetěném obalu na pracovišti správy Vyšehradského hřbitova. O důvodu jeho použití musí být Svatobor uvědomen bez zbytečného prodlení, a po zániku tohoto důvodu se náhradní klíč znovu uloží v zapečetěném obalu na hřbitovní správě.
4.2. O každém vstupu do krypty, včetně pracovníků Svatoboru, se vede deník se záznamem data a důvodu vstupu a jménem pracovníka Svatoboru, který mu byl přítomen. Možnosti vstupu jiných osob do krypty, mimo pracovníků Svatoboru při ošetřování Slavína, jsou podmíněny několikerým způsobem (4.2.1. až 4.2.5.), někdy s určitým omezením (4.3., 4.4.).
4.2.1. Krypta se otvírá k uspořádání pohřbu do Slavína, včetně jeho přípravy. K tomu účelu může být pracovníku odpovědnému za přípravu svěřen proti podpisu náhradní klíč. Podpisem se zavazuje, že klíč nesvěří jiné osobě a že nepořídí jeho kopii. Po skončení přípravy klíč vrací, což stvrdí podpisem pracovník Svatoboru.Stejný postup se uplatní vůči pracovníku, povolanému k provedení zadaných oprav či údržby.
4.2.2. Krypta se zpřístupní kdykoliv, avšak po předchozím dojednání, na požádání pozůstalých po osobnostech pochovaných ve Slavíně, nebo na požádání kulturní či vědecké instituce, k uspořádání pietního aktu bezprostředně u jmenné desky na výklenku s ostatky osobnosti, jíž je vzpomínáno. Jde-li o pozůstalé, pak pracovník Svatoboru, jenž je přítomen otevření krypty, nevstoupí dovnitř, pokud si přejí mít při vzpomínce úplné soukromí.
4.2.3. Nebrání-li tomu jmenovité překážky (4.3.), krypta se zpřístupní pro veřejnost ve vybrané dny, zpravidla ve dny státních svátků a v den Památky zesnulých. Do krypty se umožní současný vstup nanejvýš deseti jednotlivcům, za trvalé přítomnosti pracovníka pověřeného Svatoborem.
4.2.4. Nebrání-li tomu jmenovité překážky (4.3.), krypta se zpřístupní výjimečně, po předchozím dojednání, k prohlídce organizovaným skupinám školní mládeže a studentů za vedení pedagogů. Do krypty může současně vejít nanejvýš deset účastníků, vždy za doprovodu pedagoga (pověřeného vedoucího) a pracovníka Svatoboru, který podává výklad.
4.2.5. Nebrání-li tomu jmenovité překážky (4.3.), krypta se zpřístupní výjimečně, po předchozím dojednání, k prohlídce s výkladem skupinám pod vedením průvodce Pražské informační služby nebo cestovní kanceláře, jakož i pracovníkům či pracovním skupinám redakcí sdělovacích prostředků a filmových štábů k plnění jejich profesních úkolů.Ve všech případech je v kryptě trvale přítomen pracovník Svatoboru, který dbá na dodržení přiměřené početnosti jednotlivých skupin při vstupu do krypty a předem dojedná s průvodcem (vedoucím skupiny) možnost splnění jeho zvláštních požadavků.
4.3. Za nepříznivého počasí může být vstup do krypty v některých případech omezen (4.2.3., 4.2.4., 4.2.5.). Vstup se umožní jen za suchého počasí a bez sněhové pokrývky v okolí vstupních dveří, a také jen tehdy, kdy není překročen stupeň povolené vlhkosti vzduchu v kryptě.
4.4. Vstup do krypty je buď bezplatný (4.2.1., 4.2.2., 4.2.4.), nebo za předem stanovený individuální (4.2.3.) či paušální (4.2.5.) příspěvek na údržbu krypty do pokladny Svatoboru.
4.5. Fotografování a filmování, za přítomnosti či dohledu pracovníka Svatoboru, je dovoleno. Kromě profesionálních pracovníků sdělovacích prostředků a filmu, kde je to věcí dohody, je pro ostatní povoleno bez dalšího poplatku.

5.0. Udržování Slavína

5.1. Svatobor společně se hřbitovní správou dbá o venkovní úklid Slavína, jmenovitě schodiště, ochozu a plošiny u vstupních dveří do krypty. Úklidem se rozumí vedle čištění povrchu ploch též odstraňování věnců a květin, jakmile jejich vzhled začne hyzdit prostředí Slavína, neučiní-li tak včas původci těchto darů. Nápisové stuhy, které si nevezmou zpět dárci, se neničí; po odpojení od věnců či kytic se podle zachovalosti a po vyčištění buď ukládají v pracovně Svatoboru, nebo, jsou-li adresné, mohou být zavěšeny na stěnách krypty v blízkosti příslušné jmenné desky.
5.2. Svatobor svými silami a prostředky udržuje čistotu a pořádek v kryptě. Respektuje pokyny pracovníků památkové péče a restaurátorů při volbě nástrojů, prostředků a postupu při ošetřování bronzových a pozlacených prvků.Dbá o estetický vzhled zavěšených věnců či kytic a činí v tomto směru potřebná opatření.
5.3. Svatobor udržuje a pečuje o osvětlení v kryptě a určuje dobu rozsvěcení a zhasínání světel.
5.4. Svatobor ve spolupráci s příslušným odborným pracovištěm sleduje klima v kryptě a provádí, přiměřeně okolnostem, její větrání.
5.5. Svatobor konzultuje všechny opravy a úpravy, které by měly změnit, odstranit nebo doplnit kterýkoli prvek architektury a umělecké výzdoby Slavína, před jejich provedením s orgánem památkové péče 9.

6.0. Přechodné ustanovení
6.1. Pravidla uvedená v bodech 3.2., 3.3. se začnou v celém rozsahu uplatňovat po dokončení rekonstrukce Slavína. Aktuální stav bude uveden na internetu 5.
6.2. Poté co hlavní město Praha vydá obecný Řád veřejného pohřebiště, budou případné odlišnosti Pravidel správy a užívání Slavína uvedeny do souladu s Řádem veřejného pohřebiště.

* * *
Pravidla správy a užívání Slavína schválil výbor Svatoboru dne 3. září 2002.

Odkazy:

1 Č.par. 83 v k.ú. Vyšehrad, Praha 2. Vyšehradský hřbitov se Slavínem je součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. 
Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pod evid. číslem 1295.
2 Věnovací listina Petra M. Fischera, určená spolku Svatobor, ze dne 6.6.1889 a přijetí předmětného věnování ředitelstvím Svatoboru ze dne 8.6.1889.
3 Vyšehradský hřbitov se Slavínem byl převeden na základě rozhodnutí Finančního odboru Obvodního národního výboru v Praze 2 ze dne 10.4.1961 čj. A/280/88-159, vydaného podle § 5 vl. nař. č. 15/1959 Sb. a § 11 vyhl. č. 88/1959 Ú.l., do socialistického vlastnictví Čsl. státu - Pohřební služby, podniku hl.m.Prahy.Hlavní město Praha nabylo vlastnického práva na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ze dne 15.12.1992 čj. 124/64 685/92, vydaného podle zákona č. 172/1992 Sb. Správu Vyšehradského hřbitova vykonává Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hl. m. Prahy.
4 Smlouva mezi Hlavním městem Prahou a spolkem Svatobor č. D/39/1951/03 ze dne 31.1.1997.
5 Spolek Svatobor, Praha 1, Mostecká 1, IČO: 47610042. http://www.slavin.cz
6 Kontakt: Václav Potoček, jednatel, telefon 241 71 81 67; mobil 723 723 237; e-mail:  svatobor@volny.cz
osobní kontakt v pracovně Svatoboru na Vyšehradě, Štulcova čp. 157, každé úterý a čtvrtek v 9-12 h 10.
7 Odbor kultury a výstavnictví Magistrátu hlavního města Prahy 10.
8 Např. Akademie věd ČR, stavovské kulturní organizace a jimi doporučené instituce.
9 Slavín, jako součást národní kulturní památky, náleží do působnosti Státního ústavu památkové péče.
10 Stav v roce 2002.